Adatvédelmi nyilatkozat .

Big Bang Media Kft.

Adatvédelmi tájékoztató a http://www.bigbangmedia.eu honlappal kapcsolatosan

A Társaság tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. E tájékoztató a Társaság Adatvédelmi Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az európai parlament és a tanács 2016. április 27-i (eu) 2016/679 rendeletében (a továbbiakban: „GDPR rendelet”) meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Jelen rövid adatvédelmi tájékoztató a Big Bang Media Kft. Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, a tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető a http://www.bigbangmedia.eu oldalon, valamint papír alapon a Társaság székhelyén, a 1092 Budapest, Ráday utca 51. 4. em. alatt.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.


Társaság megnevezése

A http://www.bigbangmedia.eu-t a Big Bang Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 51. 4. em.; cégjegyzékszám: 01 09 961234; adószám: 23346121-2-43; képviseli: Inge Mathias ügyvezető; elérhetőség: info@bigbangmedia.eu; a továbbiakban: Társaság) üzemelteti. A Társaság jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

Társaság megnevezése: Big Bang Media Korlátolt Felelősségű Társaság 

Társaság adószáma: 23346121-2-43

Társaság cégjegyzékszáma: 01 09 961234

Társaság székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 51. 4. em.

Társaság e-elérhetősége: info@bigbangmedia.eu 

Társaság képviselője: Inge Mathias ügyvezető


Az adatkezelés jogalapja, adatbiztonság

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) valamint a GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja]. Személyes adatainak a kapcsolatfelvétel során való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez.

Adatbiztonság: A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében megtesz minden az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő intézkedéseket. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


Az adatok forrása

Ön a weboldalt ingyen, személyes adatok megadása nélkül látogathatja. A Társaság az általa üzemeltetett honlapon közzéteszi elérhetőségeit, amelyeken keresztül a felhasználó fel tudja vele venni a kapcsolatot. A honlapon közzétett elérhetőségek bármelyikén való kapcsolatfelvétel esetén az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Személyes adatainak az átadásával, és elküldésével, valamint a honlap látogatásával hozzájárul ahhoz, hogy az átadott adatait a Társaság a jogszabályokban, valamint a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza. A személyes adatok közvetlenül az érintettektől származnak.

Amennyiben adatait harmadik személy küldi el részünkre, úgy arról tájékoztatjuk, és tiltakozása esetén az adatokat töröljük. 


Az adatkezelés célja, ideje, adattovábbítás

Az adatkezelés célja Társasággal a kapcsolatfelvétel elősegítése, az érintett adatainak a rögzítése, az esetleges szerződéskötés elősegítése, az érintett által feltett kérdések megválaszolása, a megfelelő információnyújtás. Az adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg a jogszabályok által meghatározott időtartamig, legkésőbb az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük.  

Személyes adatokat - a jogszabályok által előírt kötelező és a személyes hozzájáruló nyilatkozatban foglalt esetek kivételével - harmadik személyeknek Társaságunk nem ad át. A személyes adatok titkosságának megőrzése érdekében többféle adatbiztonsági intézkedést alkalmazunk, amellyel védjük az adatokat a jogosulatlan hozzáféréssel, a véletlen megsemmisüléssel, az adatok sérülésével, módosításával szemben. 

Adatfeldolgozók: Az adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót veszünk igénybe. Adatfeldolgozónk a … szerver és tárhely szolgáltató.


A kezelt adatok köre

Az Ön döntése alapján a Társaság a meghatározott adatkezelési célokkal kapcsolatosan kezelheti az Ön által megadott adatokat (jellemzően: név, becenév, nem, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, telefonszám, e-mail cím, másodlagos e-mail cím, bemutatkozás).

Amennyiben Ön a Társaság részére e-mailt küld, úgy a Társaság rögzíti a Felhasználó e-mail címét, és azt a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezeli. 


Cookie-k

Amikor a http://www.bigbangmedia.eu-t oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését.

A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az érintett számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az érintett böngészőjét. A cookie-k nélkül az internet használata sokkal nehézkesebb lenne. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az érintett e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa érintettet a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését. 

Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Ezt általában az Eszközök/Beállítások menüben az Adatvédelem beállításai - cookie vagy süti megnevezés alatt lehet megoldani. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül (pl. számlázási adatok elvesznek, kosár kiürül, stb.).

Feltétlenül szükséges cookie-k: Az ilyen cookie-k nélkülözhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Ezen cookie-k elfogadása nélkül adatkezelő nem tudja garantálni a weboldal elvártaknak megfelelő működését, sem pedig azt, hogy minden, a felhasználó által keresett információhoz a felhasználó hozzá fog jutni. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek be személyes adatokat az érintettől vagy olyan adatokat, amelyek marketing célokra használhatók fel. Feltétlenül szükséges cookie-k például a Teljesítmény cookie-k, amelyek információt gyűjtenek arról, hogy a weboldal megfelelően működik-e, működésében tapasztalhatóak-e hibák. Az esetleges hibák jelzésével az adatkezelő segítségére vannak a weboldal tökéletesítéséhez, illetve jelzik, hogy melyek a weboldal legnépszerűbb részei.

Funkcionális cookie-k: Ezek a cookie-k biztosítják a weboldal érintett igényeire szabott következetes megjelenését, és megjegyzik az érintett által választott beállításokat (például: szín, betűméret, elrendezés).

Célzott cookie-k: A célzott cookie-k biztosítják azt, hogy a weboldalon megjelenő hirdetések igazodjanak az érintett érdeklődési köréhez. A weboldalon elsősorban az adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokhoz, termékekhez kapcsolódó hirdetések találhatók és az érintett számára kedvezőbb ajánlatok elérésének megkönnyítését szolgálják.

Harmadik fél által biztosított cookie-k: Előfordulhat, hogy a weboldalon megjelenik olyan, harmadik fél – például egy közösségi oldal - által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az érintett számára.

A http://www.bigbangmedia.eu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (www.google-analytics.com) oldalon lehet olvasni. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják. A Google az információkat felhasználja a weboldal felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Jelen weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.


Hírlevél

Hírlevél szolgáltatásunkat igénybe veheti önkéntesen, a honlapon való feliratkozással. Feliratkozásával elfogadja, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot megismerte, a hírlevél küldéséhez a hozzájárulása előzetes, kifejezett, határozott és önkéntes. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) pontja, valamint a GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja (önkéntes hozzájárulás). 

Hírlevél és reklám szolgáltatásunknál az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Társaság híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik, valamint azon szerződött partnereink, akik a hírlevél szolgáltatásról nem iratkoztak le.

A hírlevél és reklám küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Társaság legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Az érintett a hírlevélről és a reklámokról bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@bigbangmedia.eu e-mail címre küldött, vagy a Társaság címére postai úton megküldött lemondási kérelem útján (1092 Budapest, Ráday utca 51. 4. em.).

A hírlevéllel és reklám küldésének a céljából felvett személyes adatokat a Társaság kizárólag addig kezeli, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.


Adatkezelés szabályai

Az érintettek köre: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy; e körben érintettnek tekinthető minden olyan személy, aki a megadott személyes adata alapján beazonosítható, akár olyan formában is, hogy az adott személyes adat kizárólag rá jellemző tulajdonságot mutat. Az érintettek tehát elsődlegesen az Társaság szolgáltatásait megigénylők, a honlap látogatói, a munkatársak, az Társaság és/vagy a szolgáltatásai után érdeklődők, az Társaság természetes személy partnerei, nem természetes személy partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.

A Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.


Az adatkezelés helye

A weboldal által rögzített adatok a Big Bang Média Kft. által üzemeltetett szerveren kerül tárolásra. 


Az érintettek jogainak érvényesítése, jogorvoslati jog

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a Társaság megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot az info@bigbangmedia.eu címen, vagy postai levelezési címünkön (székhely), hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Kérjük a levél tárgyában vagy a borítékon szíveskedjen feltüntetni, hogy „Adatkezelési tájékoztatás/panasz”.

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, bármikor jogosult tájékoztatást kérni Társaságunktól az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Társaságunk a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Társasághoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét Társaság a tájékoztatás kiadása előtt közli. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Továbbá Ön bármikor kérheti a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, vagy adatainak zárolását, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Társaságunk a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül törli az adatokat - ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók -, illetve tájékoztatást ad kérelmével, a törlési kérelme esetleges elutasításával, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Társaság ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; 

telefon: 06- 1-391-1400; 

fax: 06-1-391-1410; 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

weboldal: naih.hu

Amennyiben az érintett a Társaságnál panaszt tett, illetve adatai törlését, zárolását kérte, majd ezt követően a Társaság döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 naptári napon belül - bírósághoz vagy a NAIH-hoz  fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha az Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, köteles a kárt megtéríteni, illetve a Társaságtól sérelemdíj követelhető. Az Társaság mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, vagy az az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

A Társaság tevékenységét adatvédelmi tisztviselő támogatja. Kérdés esetén forduljon hozzá bizalommal:

Név: Csordás Károly

E-mail: info@bigbangmedia.eu

Telefon: + 36 1 785 7970 ( munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között hívható )

Záró és vegyes rendelkezések

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv., a GDPR rendelet és a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadók. Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya a honlapon való közzétételtől visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a honlapon közzétett szabályzat az irányadó.

Az Társaság fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az Társaság közzéteszi honlapján.